Algemene Voorwaarden voor particuliere klanten

Artikel 01: Opzegging

Dient minimaal 1 maand van te voren te geschieden, dit mag door middel van: Telefonisch contact, e-mail, Schriftelijk. Hiervan ontvangt u een bewijs van opzegging retour.( Bewaar deze goed, want hij wordt 1malig verstrekt.)

Artikel 02: Betalingen

A) Betaling dient plaats te vinden direct na het verrichten van de werkzaamheden. Indien dit niet mogelijk is dient het alsnog zo spoedig mogelijk te gebeuren.

B) Betalingen kunnen doormiddel van contant, factuur, pin of een tikkie.

C) Bij contante betalingen kunt u indien gewenst een betaalbewijs krijgen. Deze dient u ten alle tijden te bewaren, deze ontvangt u als u afrekent ( Dit is uw enige betaalbewijs, er zal ook een omschrijving op staan over welke diensten het betrekking had.)

D) Wij behouden ons het recht om de werkzaamheden op te schorten indien u als opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen een de betalingsverplichtingen.

E) Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 en exclusief de administratiekosten en wettelijke rente.

Artikel 03: Binnenwerkzaamheden

Als Multiservices FCS werkzaamheden van binnenuit moet verrichten omdat de client daartoe opdracht heeft gegeven, dan verzoeken wij u vriendelijk om alvast de voor het raam geplaatste artikelen zoals bijvoorbeeld: vazen, planten, schalen, spiegeltjes, bekertjes en andere artikelen te verwijderen voor wij zijn gearriveerd ( dit zal in de kosten besparen.) Mocht u dit van uw zijde niet kunnen doen is het mogelijk dat wij dat doen tegen een meerprijs.

Artikel 04: Uitvoering van de overeenkomst

Multiservices FCS behoudt zich het recht om uit eigen redenen de overeenkomst niet uit te voeren. Wij zullen de opdrachtgever hier betreffende mondeling en schriftelijk op de hoogte stellen.( Dit zal in de meeste gevallen met onze veiligheid te maken hebben).

Artikel 05: Afspraak annuleren

Als een afspraak te laat wordt geannuleerd( dient minimaal 48 uur van te voren) zal het huidige bedrag wel in rekening worden gebracht. Dit zal niet in rekening worden gebracht als er overmacht in het spel is zoals: een bevalling, een ongeval etc. etc.

Artikel 06: Prijswijzigingen

Indien zich prijswijzigingen cq tariefswijzigingen mochten voordoen als gevolg van wijzigingen in loon, prijsindex of overhead danwel door overheidsinstanties opgelegde prijsverhogingen, houdt Multiservices FCS zich het recht voor het prijsverschil met de opdrachtgever te verrekenen danwel door te berekenen. Bij prijswijzigingen heeft u als opdrachtgever het recht de overeenkomst terstond op te zeggen.

Artikel 07: Schade

Schade die ontstaan is tijdens onze werkzaamheden zullen via onze verzekering verhaald worden. Alle op en bij het raam geplaatste artikelen zoals bijvoorbeeld: schalen, bekers, vazen, spiegeltjes en andere artikelen zullen niet op onze verzekering verhaald worden, ook tuinbeeldjes en lampjes etc. die in de weg staan zijn voor eigen risico. Wel kunt u verwachtten dat wij zeer voorzichtig te werk gaan.